Zestawy bielizny i odzieży od -25%

Zobacz

 

KOSZT WYSYŁKI

Paczkomaty InPost - 10,90 zł

Kurier InPost - 10,90 zł

Kurier InPost za pobraniem- 15,90 zł

Przesyłka kurierska DHL - 13,90 zł

Przesyłka kurierska DHL do punktu - 12,90 zł

Przesyłka kurierska DPD - 14,90 zł

Przesyłka kurierska DPD do punktu - 14,90zł

Przesyłka Kurierska Pobraniowa DPD - 17 zł

 

 

ZWROTY 

Prawo do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

W jaki sposób zgłosić zwrot ? 

W celu zgłoszenia zwrotu towaru, kliknij w przycisk "Śledzenie zamówienia", w mailu jaki został przesłany na do Ciebie razem z powiadomieniem o wysyłce zamówienia. Wypełnij niezbędne pola do przetworzenia Twoich żądań. Jeśli nie możesz odnaleźć takiej wiadomości, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Pomożemy 

W celu przyspieszenia realizacji naszych działań, prosimy o dołożenie do paczki kodu QR, który znajdziesz w swojej paczce oraz w wiadomości mailowej z powiadomieniem o wysyłce zamówienia - możesz wydrukować kod QR z mail i dołączyć do paczki jeśli nie posiadasz tego wysłanego przez nas fizycznie. 

Czas na przetworzenie Twojego zwrotu wynosi do 14 dni. 

Adres zwrotu:

Promees Group Sp z o.o.
95-200 Pabianice
ul. Piotra Skargi 129

biuro@promees.pl
790 848 889

 

   

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przy­padku odstą­pie­nia od niniej­szej umowy zwra­camy Pań­stwu wszyst­kie otrzy­mane od Pań­stwa płat­no­ści, w tym koszty dostar­cze­nia rze­czy (z wyjąt­kiem dodat­ko­wych kosz­tów wyni­ka­ją­cych z wybra­nego przez Pań­stwa spo­sobu dostar­cze­nia innego niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dostar­cze­nia ofe­ro­wany przez nas), nie­zwłocz­nie, a w każ­dym przy­padku nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym zosta­li­śmy poin­for­mo­wani o Pań­stwa decy­zji o wyko­na­niu prawa odstą­pie­nia od niniej­szej umowy. Zwrotu płat­no­ści doko­namy przy uży­ciu takich samych spo­so­bów płat­no­ści, jakie zostały przez Pań­stwa użyte w pier­wot­nej trans­ak­cji, chyba że wyraź­nie zgo­dzi­li­ście się Pań­stwo na inne roz­wią­za­nie; w każ­dym przy­padku nie poniosą Pań­stwo żad­nych opłat w związku z tym zwro­tem.

Sign in with Google